วิธีการปฏิบัติ

  1. การปลูกผักปลอดสารพิษ
  2. การจำหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         การจัดการที่ดีของเทศบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ประชานชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ อปท.
  • ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับอาหารและผักที่สะอาดและปลอดภัย
  • เสริมสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
  • ประชาชนหันมาเห็นความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต ตลานนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยการรณรงค์บริโภคผักปลอดภัย ณ ตลาดนัดขอนแก่นกรีนมาร์เก็ต หลังอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รูปภาพกิจกรรม