วิธีการปฏิบัติ

  1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อวัน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของชุมชนได้
  • ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
  • ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม