วิธีการปฏิบัติ

  1. ศึกษาสถานการณ์ขยะที่สถานที่กำจัดขยะของแต่ละหน่วยงาน
  2. อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล ครู และนักเรียน ในการจัดการขยะที่และถูกต้อง
  3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะเพื่อลดปริมาณขยะในองค์กรและเทศบาลนครขอนแก่น ส่งเสริมบริหารกองทุนขยะร่วมกัน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมที่เป็นประเสริมสร้างโยชน์  โดยมุ่งหวังการเป็นองค์กรต้นแบบในการลดปริมาณขยะไม่น้อย กว่า 30%
  4. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโดยการศึกษาดูงานสถานที่กำจัดขยะ แจกแบบสำรวจศึกษาพฤติกรรมและการจัดการขยะของพนักงานเทศบาลในสำนัก/กอง
  5. ประมวลผลใช้ในการวางแผนจัดทำแผนลดปริมาณขยะ วิเคราะห์องค์ประกอบของขยะและจัดอบรมการคัดแยกขยะ    

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ยึดหลักแนวคิดการจัดการขยะต้นทางและเน้นการมีสวนร่วมของคนในองค์กร

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล ครู และนักเรียน ในการจัดการขยะที่และถูกต้อง
  • สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะเพื่อลดปริมาณขยะในองค์กรและเทศบาลนครขอนแก่นได้
  • สร้างระบบสุขาภิบาลที่ดีในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นโครงการอยู่ภายใต้โครงการคนขอนแก่นหัวใจ ไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low Carbon City) ภายใต้ ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาขยะของเมือง และถอดบทเรียนรู้จากตนเองเพื่อ นำไปขยายสู่เครือข่ายอื่นๆ ในเมือง โดยมีเป้าหมายในการ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรของสำนักงานเทศบาลและโรงเรียน ในสังกัด เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะที่ถูกวิธี

รูปภาพกิจกรรม