วิธีการปฏิบัติ

  1. การเติมอากาศ
  2. การตกตะกอนให้เป็นบ่อน้ำใสในการตกตะกอน
  3. การฆ่าเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชนได้
  • ช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำที่เกิดจากนำ้ทิ้งชุมชนได้

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม