วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดระเบียบการสร้างอาคารที่บดบังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้โบราณที่มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
  3. ปรับปรุงฟื้นฟูแนวคูเมือง-กำแพงเมืองร้อยเอ็ด
  4. เพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  5. จัดทำโครงการเป็นการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในระยะยาวในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามโครงการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละกระบวนการ
  6. ย้ายชุมชนแออัดที่มีการบุกรุก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาคม โดยการนำแผนและโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติ และมีการติดตามและประเมินผล

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้แก่ชุมชน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
  • ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม