วิธีการปฏิบัติ

1) สร้างสวนสาธารณะบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมพื้นที่สันทนาการอีกหลากหลาก เช่น หอชมวิว ทางเดินพร้อมหลังคาคลุมรอบริมบึง ร้านค้า ไบค์เลนเลียบริมบึง เป็นต้น

2) สร้างแนวถนนวงแหวนเมืองศรีสะเกษและโครงข่ายถนนเชื่อมโยงแนวถนนวงแหวนเพื่อให้การสัญจรในพื้นที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น

3)  สร้าง อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย และแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภูมิภาคอีสานตอนล่าง

4) สร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวถนน โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่ม

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การให้ความร่วมมือกันของประชาชนทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิด การรับฟังปัญหาจากประชาชน มาพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับความเหมาะสมของวัฒนธรรม

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

สามารถพัฒนาผังเมืองในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของประชนชน อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุนชน

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2562

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ