วิธีการปฏิบัติ

1) ปรับปรุงระบบรางน้ำใหม่ ให้มีความสะอาด โดยอาจได้รื้อรางน้ำออกทั้งหมดแล้วน้ำระบบบำบัดน้ำของบ่อเข้ามาใช้แทนที่ หรือในกรณีที่รางน้ำชำรุดเพียงบางส่วนจะรื้อรางน้ำบริเวณนั้นออกพร้อมกับปลูกต้นไม้ใหญ่เข้ามาแทน

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นและสวยงาม โดยการนำต้นมไมาปลูกในพื้นที่โดยรอบ

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพื้นที่

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

พื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนได้

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2561

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม