วิธีการปฏิบัติ

การควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

 1. กิจกรรมลดการปลดปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศการดำเนินการ
  •  ลดการเผาในที่โล่งแจ้งและ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น การดูดฝุ่นที่ผิวถนน การ ก่อสร้างต้องมีผ้าใบคลุม
  • ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับเหมาป้องกันฝุ่นละออง
  • ทำหนังสือแจ้งห้ามเผาในที่โล่งแจ้งแก่ชุมชนมิให้มีการเผาหญ้าริมทางเพราะทำให้ควันบดบังทัศน วิสัยการจราจร ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ในฤดูหนาวและแล้งจะใช้รถน้ำสเปรย์น้ำท้ายรถ
  • ควบคุมการกวาดถนนและตักทรายในถนนที่มีทรายเยอะ
  • ลดการเผาขยะในที่ว่างโดยเฉพาะการเผาสายไฟ
  • ควรแจ้งให้ชุมชนทราบว่าจะมีการจัดการกับกิ่งไม้อย่างไร
  • ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ชุมชนให้ทราบวิธีการปฏิบัติให้ช่างเขตควบคุมการถมและการขน ดิน
  • ตรวจวัดควันดำรถยนต์โดยสารสาธารณะให้มีค่าควันดำตามมาตรฐาน (ไม่เกินร้อย50)  
  • ตรวจวัดควันดำรถเก็บขนขยะเทศบาล
  • การตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากเตาเผา โดยวัดความเข้มของควันจากเตาเผาศพ โดย ใช้แผ่น Ringelmann
 2.  กิจกรรมการตรวจวัดและเฝ้าระวัง การดำเนินการ
  •  มีการตรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศที่สถานีส่วนอุทกวิทยาสำนักงานทรัพยากร น้ าภาคที่ 4 (ถนนหน้าเมือง) ทุกวัน  
  • มีการตรวจจับควันด าของรถยนต์ ร่วมกับ สภ.เมืองขอนแก่น และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 10 ขอนแก่น
  • มีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากเตาเผาศพและเตาเผาโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปีละ 1 ครั้ง
  • มีการตรวจวัดควันดำและควันขาวจากรถยนต์ รถจักรยาน ร่วมกับ สำนักจัดการคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ปีละ 1 ครั้ง 
 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัด ณ สถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติส่วนอุทกวิทยาส านักงานทรัพยากรน้ าภาคที่ 4 (ถนนหน้าเมือง) เพื่อจะราย ให้ประชาชนทราบและใช้วางแผนในการรณรงค์ป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 • รายงานดัชนีคุณภาพอากาศให้ประชาชนทราบทุกวัน
 • ติดตามข้อมูลรายงานผลดัชนีคุณภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่น จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ และรายงานข้อมูลจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การรายงานคุณภาพอากาศที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ทราบถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

ดัชนีคุณภาพอากาศที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่จะมีแนวโน้ม ที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางมากกว่าคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ดี และสารมลพิษทางอากาศที่เป็นตัวแทนของดัชนี คุณภาพอากาศคือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอน(PM10) และ ก๊าซโอโซน(O3) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผา ในที่โล่งและการจราจรภายในเขตเทศบาลและรถยนต์ที่มีการระบายสารมลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนด ไว้ นอกจากนี้แล้วในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นยังมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอน (PM10) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้นควรมีการใช้กฎหมายควบคุมการ ระบายมลพิษจากรถยนต์ให้เข้มงวดมากขึ้นและมีการตรวจติดตามและประชาสัมพันธ์ให้มีการดูแลรักษารถยนต์ ตามระยะทางที่คู่มือการใช้รถยนต์ก าหนดไว้รวมทั้งการท าความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเพื่อลดการเกิดฝุ่น ละอองรวมทั้งลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งผลให้เกิดก๊าซโอโซนเพิ่มมากขึ้น และควรที่จะมีการศึกษา องค์ประกอบของฝุ่นละอองเพื่อเฝ้าระวังในการเสริมพิษของสารมลพิษที่เข้าสู่ร่างกายของประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณที่มีผลกระทบรวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของการเจ็บป่วยกับการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ศึกษารวมทั้ง ควรมีการพัฒนาวิธีการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองและก๊าซโอโซนให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ต่อไป

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2560

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนทั้งใน เขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร และการก่อสร้าง รวมทั้งพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า สารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักและเกินมาตรฐาน ซึ่งจะ ยังคงเป็นปัญหาในอนาคตที่สำคัญนั้น ได้แก่ ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยเฉพาะฝุ่นละอองในแหล่ง ชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง จะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 3-5 เท่า ส่วนสารมลพิษอื่นๆ ได้แก่ สาร ตะกั่ว ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ ซึ่งสารมลพิษทางอากาศเหล่านี้จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในเขตชุมชน ทั้งจากยานพาหนะ การก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน การก่อสร้างปรับปรุงถนน และผิวจราจร ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน ประกอบการต่างๆ ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยัง ก่อให้เกิดภาวการณ์ต่างๆแก่โลกด้วย คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก การทำลายชั้นโอโซน เป็นต้น ปัจจุบัน รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งในด้านการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจาก แหล่งก าเนิด มาตรฐานคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง มาตรฐานน้ ามันหล่อลื่น หรือการส่งเสริมการใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว การติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสียจากรถยนต์การตรวจสภาพมลพิษจากยานพาหนะก่อนการต่อทะเบียน การควบคุมปริมาณ สารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพิ่มเติมปรับปรุงมาตรฐาน มลพิษก็ตาม แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ทำการตรวจ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการเฝ้าระวังในแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ ได้แก่ ยานพาหนะ ต่างๆ และแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ ได้แก่ เตาเผาศพ โรงงานอุสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อให้ทราบสถานการณ์คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่นสำหรับใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศในอนาคต โดยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน ในจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น หรือแม้กระทั้งผู้ที่ปล่อยมลพิษเองควรที่จะตระหนักในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่อไป

รูปภาพกิจกรรม