วิธีการปฏิบัติ

จัดทำโครงการการอบรมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้มี หลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของโรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีบุคลากรหลายฝ่ายที่เข้าร่วมระดมความคิดในการกำหนด หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่จัดการ เรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวแทนจากส านักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนในการส่งเสริมความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน ทั่วไปโดยมีการจัดอบรมภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน”อีกด้วย

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความหลากหลายทาง ชีวภาพ ปีละ 1 ครั้งคือโครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน”
  2. มีการจัดทำป้ายชื่อและทะเบียนพรรณไม้พื้นถิ่นเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลได้ส ารวจ มีการจัดท าป้ายชื่อและทะเบียนพรรณไม้ด้วย นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวและความหลากหลาย ทางชีวภาพแล้ว

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์

ต้นไม้ส่วนมากเป็นต้นไม้ที่เกิดจากการ ปลูกเพิ่มเติมโดยใช้พันธุ์ไม้พื้นถิ่น ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่สาธารณะและสถานที่ราชการ พบว่ามีต้นไม้ยืนต้นจำนวน 15,221 ต้น ซึ่งคิดเป็นปริมาณการเก็บกักคาร์บอน ในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ 8,601,265,332 KgCo2 เทียบเท่า และมีช่วยในการลดความร้อนในอากาศและอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่เมืองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้นไม้มีการคายน้ำให้ร่มเงาและลดพื้นผิวสะท้อนแสง

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2560

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เมือง จากการที่เห็นได้ว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกตัวแปรหนึ่ง ที่บ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนในเมือง หากมี การวางแผนในการขยายเมืองที่ดีทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุล จะน าไปสู่การดำรงชีวิตของคนในสังคม ที่ดีด้วย ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีการจัดทำแผนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของตนเอง โดยขับเคลื่อนผ่าน โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในแต่ละองค์กร

รูปภาพกิจกรรม