วิธีการปฏิบัติ

ได้มีการจัดทำโครงการของเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่

  1. โครงการชุมชน วัด ร่วมใจ ลดขยะ ณ ต้นทาง เป็นการ ปรับใช้กลยุทธ์ “ขยะเกิดที่ไหนก าจัดที่นั่น” ที่เป็นต้นแบบขยายออก สู่ชุมชน และวัด ในพื้นที่ เน้นกระบวนการค้นหาวิธีการจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชนและวัด ที่เหมาะสมด้วยตนเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ไม่ก่อขยะในชุมชนและวัด โดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการ จัดการขยะของชุมชนและวัด จะเลือกวิธีการน าขยะอินทรีย์ไปผลิต เป็นปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์/ปุ๋ยหมัก ส่วนขยะรีไซเคิล ก็จะดำเนินการใน ลักษณะศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิล จำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า
  2. โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ(Zero Waste Office) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรในการจัดการขยะ โดยใช้หลักของ การลดการสร้างขยะ เปลี่ยนวิธีการจัดการและแยกขยะออกไป ใช้ประโยชน์ในลำดับสุดท้าย กิจกรรมนี้จะสัมพันธ์และสามารถ ต่อยอดกับกิจกรรม “กรีน ออฟฟิต”ได้อย่างแนบเนียน กิจกรรม เริ่มจากส านักงานเทศบาล และโรงเรียนในสังกัด 11 แห่ง และ ขยายออกไปสู่หน่วยราชการและหน่วยงานเอกขน
  3. โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง เป็นภารกิจเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์จ าพวกเศษอาหาร เทศบาลฯ จัดให้มีรถเก็บขยะอินทรีย์ "ถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิต" บริการแยกต่างหากและใช้ระบบการบอกรับ สมาชิก เพื่อให้เป็นการรวบรวมเศษอาหารจากแหล่งขนาดใหญ่ เพื่อจัดระบบบริการแบบนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ เช่น ร้านอาหาร โรงอาหาร ตลาดสด หรือในชุมชนที่มีการคัดแยกและ รวบไว้เป็นจุดๆ รถบริการเก็บเศษอาหาร จะเข้าเก็บตามจุดนัด ของสมาชิกในทุกวัน(เว้นวันอาทิตย์) ขยะที่รวบรวมได้จะนำไป ผลิตน้ำจุลินทรีย์
  4. โครงการบุญทวีด้วยรีไซเคิล อีกหนึ่งทางเลือกการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล หรือขยะจ าพวกที่น ามา ขายได้ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะต่างๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่ ประชาชนค่อนข้างคุ้นเคยและเข้าใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ยังพบว่าขยะกลุ่มนี้ก็ยังมีทิ้งรวมไปกับขยะ ทั่วไป "บุญทวีด้วยรีไซเคิล" เป็นการตั้งถังรองรับการแยกขยะ “Drop Off” และเป็นการร่วมบริจาคเพื่อ สาธารณะไปพร้อมกัน ตัวถังจะตั้งตามจุดสาธารณ ตามฟุตบาท ตามวัด ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการและ ภาพที่ 13 รถเก็บขนขยะอินทรีย์ ภาพที่ 14 การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 21 เอกชน
  5. โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ เป็นการสร้างแนวร่วมในการคัดแยกขยะ โดยการสร้างกลุ่ม ให้ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการคัดแยกขยะ ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายคือ ร้านรับซื้อของเก่า ซาเล้ง พนักงานเก็บขนขยะ ซึ่งจากการส ารวจ มีปริมาณการคัดแยกขยะได้ปีละกว่า 60 ตัน
  6. โครงการจัดการขยะอันตราย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน คัดแยก ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป โดยการวางกล่องคัดแยกภาชนะรองรับขยะอันตราย (Drop Off) ในชุมชน หน่วยงาน และเอกชน แล้วรวบรวมตามจุดต่างๆ ไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องเก็บขยะอันตราย ก่อนส่งไป บริษัทเอกชนที่รับจัดการขยะอันตรายโดยตรง

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  1. การกำจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่นได้น าเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยรูปแบบ การลงทุนของเอกชนทั้งหมดเทศบาลส่งเข้ารับบริการกำจัดในอัตราตันละ 250 บาท ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ เป็นแนวทางต้นแบบที่หลายๆ ที่เอาเป็นแบบอย่าง
  2. การจัดการพื้นที่สีเขียว เราเริ่มต้นด้วยภารกิจของแก่นกรีนซิตี้ โดยมุ่งที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ มาตรฐานที่ 15 ตารางเมตรต่อคน โดยการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ในโอกาสต่างๆ

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  1. การส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด มีการคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์ แม้ว่าในปัจจุบันยังมีจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น แต่ในการดำเนินงานนั้นได้มีการ ขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการให้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น
  2. การเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะ พบว่ามีการจัดการระบบเก็บขนอย่างครอบคลุมพื้นที่ และ สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2560

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัดการขยะ ซึ่งนับวันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม ความเจริญของเมือง และเศรษฐกิจสังคม จึงได้มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย อย่างเป็นระบบโดยมีคณะ ผู้บริหารที่มีนโยบายในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญตลอดมา ซึ่งการจัดการขยะจะเน้น การจัดการขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยการส่งเสริมการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะ ภายใต้แนวคิด “ขยะเกิดที่ไหน กำจัดที่นั่น” โดยภาคประชาชนจะเป็นผู้ดำเนินการในการ จัดการขยะในชุมชนของตนเองทั้งหมด เทศบาลเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมุ่งเน้นในการน าขยะกลับมา ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ส่วนในด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ก็ได้ให้ความสำคัญ เช่นเดียวกันกับการจัดการขยะ โดยได้มีการดูแล รักษา และอนุรักษ์ ต้นไม้ในสวนสาธารณะ และตามพื้นที่ต่าง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีความสวยงาม เป็นร่มเงา ร่มรื่น รวมทั้งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้คนขอนแก่นมีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รูปภาพกิจกรรม