วิธีการปฏิบัติ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและให้บริหารเมือง ที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา อันประกอบด้วย เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และกาบริหารจัดการที่ดี และจากนั้นก็ทำการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมิติทั้ง 4  เช่น การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามบริบทเมือง การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมือง การยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมือง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม ส่งเสริมการผลิต การบริการ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเริมการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างองค์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและการทำงาน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่กระบวนการประเมินและการส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

มีการมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างการเจริญเติบโตทาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและได้การยอมรับจากประชาชน

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

พัฒนาการทำงานเป็นทีมของเทศบาล

เสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรของเทศบาล

ช่วยพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล

ขยายเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือ

 

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2559

ข้อมูลกิจกรรม

แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2563 ทั้งนี้กรอบแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว ควรมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

รูปภาพกิจกรรม