วิธีการปฏิบัติ

มีการจัดทำโครงการดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองน่าน ได้แก่

- โครงการระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมีพื้นที่ระบบ ๖๐ ไร่ และปริมาณของขยะที่ทำการป้อนเข้าสู่ระบบอยู่ที่ ๖๐-๗๐ ตันต่อวัน จากทั้งชุมชน หน่วยงานต่างๆโรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งมีจุดรับขยะจำนวน ๒๒ แห่งทั่วจังหวัด

- การรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้ภาชนะประเภทโฟมในชุมชน รวมทั้งการแยกทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- การอบรมให้ความรู้เยาวชนในการดูแล/อนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ของจังหวัด สร้างความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- การรณรงค์ในการลดมลพิษทางอากาศของเมืองน่าน อาทิ โครงการใช้จักรยานแทนรถยนต์ และการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

- โครงการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมือง เพื่อบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำน่านต่อไป ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 90 %

- ระบบเตือนภัยทางอุทกศาสตร์ และการใช้กระแส social media ในการปลุกสำนึก/ความตื่นตัวของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น facebook: สำนักข่าว ที่นี่เมืองน่าน

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

เทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนเป็นอย่างดี โดยมองเป้าหมายประชาชนเป็นหลักการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งผู้นำชุมชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จึงทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการที่เทศบาลจัดทำขึ้น

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

“ASEAN Clean Tourist City Standard” ประกาศยกย่องให้เทศบาลเมืองน่านเป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน” หรือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในอันดับ 1 โดยมีจังหวัดยโสธร เป็นอันดับ 2 และจังหวัดตรังได้อันดับที่ 3 หลังประกาศนโยบายสร้างสรรค์พื้นที่เทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน โดยอาเซียนให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ 1. ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. ตัวชี้วัดความสะอาด 3. ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย 4. ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด 5.ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว 6.ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง 7.ตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2561

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลเมืองน่าน มีการบริหารจัดการขยะและเป็นแบบอย่าง ให้กับชุมชนและองค์กรภาคี ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มีการเร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายๆ จังหวัด ถึงการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้าง “บ้านเมืองที่น่าอยู่”รณรงค์ให้ประชาชนและร้านค้าลดการใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ภาพของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาล อปพร.และนักท่องเที่ยวที่ช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์อีกด้วย

รูปภาพกิจกรรม