วิธีการปฏิบัติ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและให้บริหารเมือง ที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา อันประกอบด้วย เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และกาบริหารจัดการที่ดี และจากนั้นก็ทำการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมิติทั้ง 4  เช่น การเพิ่มสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวตาคลี ชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษจากการเลี้ยงสุกร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                   ศูนย์การกำจัดขยะต้นทาง และศูนย์กำจัดขยะปลายทาง เป็นต้น จากนั้นเข้าสู่กระบวนการประเมินและการส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

มีการมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างการเจริญเติบโตทาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและได้การยอมรับจากประชาชน

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

พัฒนาการทำงานเป็นทีมของเทศบาล

เสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรของเทศบาล

ช่วยพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล

ขยายเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือ

 

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2559

ข้อมูลกิจกรรม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ริเริ่มการประเมินการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน มาตั้งแต่ปี 2547 และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2559 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน จัดประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์และตัวชี้วัดให้มีความเมาะสมมากขึ้น เทศบาลสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่างๆได้อย่างครอบคลุม รวมถึงส่งเสริมให้เทศบาลนำแนวคิดและตัวชี้วัดเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืนไปปรับใช้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รูปภาพกิจกรรม