วิธีการปฏิบัติ

  1. กำหนดสถานที่ในการจัดตั้งตลาดนัดสีเขียว คือ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง
  2. ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ให้จำหน่ายในตลาดนัดสีเขียว ได้แก่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารสด แปรรูป และข้าวของเครื่องใช้ (ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้หรือรีไซเคิล)
  3. แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การสำรวจความต้องการ รับลงทะเบียนผู้สนใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (โดยคณะกรรมการพิจารณา) วางผังตลาด จัดทำทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก และ กำหนดการเปิดตลาดนัดสีเขียวเทศบาลนครรังสิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

จัดให้มีการจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  1. เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์รวมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการลดปัญหามลพิษ การเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2562

ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมให้เกิดวิธีชีวิตพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการที่จะผลิตพืชและสัตว์

รูปภาพกิจกรรม