วิธีการปฏิบัติ

1. การฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบจะเป็นแบบฝังกลบบนพื้น (Area Method) โดยจะเริ่มฝังกลบจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุด ทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบแล้วจึงบดอัดในชั้นถัดไปจนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงตามระดับที่กำหนด และมีคันดินเป็นหน้าที่เป็นพนังป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของมูลฝอยไม่ให้ซึมออกมาภายนอก รวมถึงต้องมีระบบก๊าซออกจากพื้นที่ฝังกลบ และระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากขยะ

                2. แนวคิดสร้างขุมทองจากกองขยะ เป็นการทำให้ขยะมีมูลค่า ยิ่งมีขยะเยอะยิ่งมีมูลค่ามาก

2.1 การคัดแยกขยะถุงพลาสติก เพื่อแปรรูปเป็นวัสดุในกระบวนการรีไซเคิล โดยนำถุงพลาสติกมาล้างให้สะอาด ปั่นให้แห้งโดยกรงกระรอก แล้วอัดเป็นก้อน เพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

2.2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวิภาพ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยที่เป็นเศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้มาทำปุ๋ยหมักหรือถังหมักชีวภาพ

3. ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบมูลฝอยติดเชื้อ พบว่ามีการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างเตาเผาติดเชื้อ ระบบเตาเผาแบบหมุน

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

1.        การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การคัดแยกขยะถุงพลาสติก เพื่อแปรรูปเป็นวัสดุในกระบวนการรีไซเคิล เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

2.        ป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.        ลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

                   4.        เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่ฝังกลบ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

ปีที่จัดกิจกรรม

2560

ข้อมูลกิจกรรม

ภายหลังการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 เสร็จและเปิดให้บริการดำเนินการด้านฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบถูกหลักสุขาภิบาลจนถึงปัจจุบัน จากการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เทศบาลเมืองวารินชำราบ ถูกตั้งให้เป็น ศูนย์กำจัดขยะรวมของจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ฝังกลบ หรือบ่อฝังกลบ ไม่เพียงพอต่อการฝังกลบรายวัน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการใช้พื้นที่บ่อฝังกลบ ระยะที่ 4 (บ่อ B และ บ่อ C) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะได้จำนวน 4 ปี คือ ปี พ.ศ. 2557-2560 จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5 และก่อสร้างบ่อฝั่งกลบ บ่อ A (เนื้อที่ 8 ไร่) ขึ้น เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่า บ่อ A จะสามารถรองรับปริมาณขยะ ได้จำนวน 3 ปี คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณขยะทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล และองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้น

รูปภาพกิจกรรม