วิธีการปฏิบัติ

  1. มีนโยบาย ให้ทุกหน่วย ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน อย่างจริงจัง และในห้วงการควบคุมการเผา ให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันตลอดเวลา
  2. ทำการพัฒนาแนวกันไฟเป็นจำนวน 6 โซนตามแนวชายแดน ไทยเมียนมา การแบ่งมอบโซนรับผิดชอบ ในการทำแนวกันไฟ จำนวน 6 โซน รวมระยะทางทั้งสิ้นจำนวน 16 กิโลเมตร 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ รักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
  2. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
  2. เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และลดอันตรายในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยว

 

ปีที่จัดกิจกรรม

2562

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ลดไฟป่าหมอกควันฤดูแล้งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 8 และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ในการพร้อมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รูปภาพกิจกรรม