วิธีการปฏิบัติ

สำรวจพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ ได้แก่

  1. ป่าดอยสะเก็น ซึ่งเป็นป่าเบ็ญจพรรณ จากการสำรวจพบว่ามีพืชสมุนไพรกว่า 70 ชนิด อีกทั้งพบพันธ์ไม้หายากอีกหลายชนิด ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจได้มีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ
  2. ป่าดอยพระบาท เป็นป่าเบ็ญจพรรณ เป็นแหล่งที่อยู่ของนกนานาชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายคอยเฝ้าระวังและดูแลสภาพธรรมชาติของพื้นที่ หนองปึ๋ง เป็นหนองน้ำธรรมชาติ โดยชุมชนโดยรอบได้มีการใช้ประโยชน์เพื่อการประมง แต่ต่อมาหนองน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม ชุมชนหนองปึ๋งร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสำรวจพบพันธ์ปลาและสัตว์น้ำหลายชนิด จึงได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการและการออกกำลังกาย
  3. ลำกกน้อย มีความเสื่อมสภาพ ตื้นเขิน น้ำมีคุณภาพต่ำ แต่พบพืชน้ำชั้นสูงที่เอื้ออำนวยให้พืชน้ำได้อาศัย จึงได้ทำแผนขุดลอกและฟื้นฟูระบบนิเวศให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสังคม
  4. พื้นที่เกษตรเมือง โดยเทศบาลนครเชียวรายร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการปลูกผักหลายชนิด ลดการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรที่ทำนาใช้จุลินทรีย์สลายตอข้าวแทนการเผา  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นพื้นที่วัดพระธาตุวังซาง หนองแสนตอ ถ้ำตุ๊ปู๋ วัดดอยเขาความ
  5. สำรวจและประกวดต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่า โดยให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมทำการสำรวจและเก็บข้อมูลต้นไม่ใหญ่และจัดทำเป็นระบบข้อมูลและขึ้นทะเบียนพันธ์ใหญ่โดยมีรหัสแสดงชนิดพันธ์ แหล่งที่พบและการครอบครอง
  6. แปลงร่างใบไม้แห้ง ลดการเผา ลดหมอกควัน  โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลได้ช่วยกันคิดค้นการแก้ไขปัญหาใบไม้แห้ง ด้วยการนำไปประดิษฐ์เป็นกระถางสำหรับเพาะชำกล้าไม้ ที่สามารถพร้อมลงหลุมพร้อมต้นกล้าและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เกิดจากการค่อยๆเริ่มสร้างโครงการ ลงมือทำและไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังเกิดจากความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของคนในชุมชน โรงเรียนและเทศบาลที่เปิดใจรับและปรับตัวกับการเรียนรู้เพื่อรักษาธรรมชาติในท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เพิ่มความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของคนในชุมชน
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษและพัฒนาเมือง

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นการศึกษาที่พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่เกษตร เพื่อจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีกิจกรรมสำรวจพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ และจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้

รูปภาพกิจกรรม