วิธีการปฏิบัติ

 1. ส่งบุคลากร งานไฟฟ้า ของกองช่างจำนวน 6 คน ไปเรียนรู้เรื่องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 2 ครั้ง
 2. สำรวจ ออกแบบการติดตั้ง
 3. จัดหาแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 40 แผง ขนาด 0.65 x 1.25 เมตร
 4. จัดหาเหล็กเพื่อทำตะแกรงสำหรับตั้งแผงโซล่าเซลล์ และมอบให้งานเชื่อมเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งบนหลังคาห้องประชุม
 5. จัดหาแบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
 6. ติดตั้งและใช้งาน (เริ่มใช้กับไฟแสงสว่างของห้องประชุมจำนวน 90 หลอด ๆ ละ 22 W ใช้โดยเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง ปีละ 200 วัน ใช้ไฟฟ้าปีละ 2,376 หน่วย)
 7. เรียนรู้การใช้งานและปรับให้สอดคล้องกับกำลังไฟฟ้าในแบตเตอรี่สำรอง
 8. ติดตามผลประเมินผลและทำรายงาน
 9. การดำเนินงานติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารประชุมนั้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อตุลาคม 2556 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
 10. ทดลองใช้ โดยใช้กับไฟฟ้าแสงสว่างหลอดคอมเพคฟลูออเรสเซนต์ จานวน 90 หลอด ๆ ละ 22 วัตต์ ใช้โดยเฉลี่ยวันละ๖ ชั่วโมง ปีละ 320 วัน ดังนั้นจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ปีละ 3,801.60 หน่วย คิดเป็นปริมาณคาร์บอนที่ลดลงปีละ 2,129 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะทำการวัดผลการลดลงของไฟฟ้าปกติจากแบบบันทึกการใช้ห้องประชุมและใบเสร็จค่าไฟฟ้าประจำเดือนในปี 2557 ต่อไป

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เกิดจากการวางแผนการจัดการที่ดี โดยจัดเวทีพูดคุยทำความเข้าใจ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกันเป็นประจำ เพื่อติดตามและปรับปรุงการทำงาน และเทศบาลได้ส่งบุคลากร งานไฟฟ้า ไปเรียนรู้เรื่องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและความเชียวชาญในการจัดการเพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ชุมชน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการลดโลกร้อน ร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการลดโลกร้อน ที่รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนภายใต้ชื่อ “ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง” ตั้งอยู่ในสวนพฤกษาสิรินธรของเทศบาล ใช้เป็นแหล่งสร้างความรู้ จิตสำนึก และความตระหนักแก่คนในเมือง ผู้ที่มาเยี่ยมชม และเยาวชนต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่เทศบาลก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ และดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2555 เมื่อเทศบาลได้อาสาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเทศบาลนำร่องของโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และตระหนักดีว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ของเทศบาลเป็นภาคส่วนใหญ่ที่ทำให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ทรัพยากรหรือของเหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเคยให้ไว้ ทั้งนี้ จากการที่ได้ไปเรียนรู้เพิ่มจากเทศบาลต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ คือ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง จึงได้มีแนวคิดที่จะริเริ่มโครงการพลังงานสะอาดมาทดแทนพลังงานที่ใช้อยู่ให้ได้บางส่วนไม่มากก็น้อย ดังนั้น ในปี 2555-2556 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้ริเริ่ม 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เมืองพิชิตพลังงาน ได้แก่ การพัฒนาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารห้องประชุมเทศบาล และการใช้ก๊าซชีวภาพจากการหมักขยะอินทรีย์มาทดแทนก๊าซหุงต้มในโรงฆ่าสัตว์

รูปภาพกิจกรรม