วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดทำระบบข้อมูลและขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ใหญ่โดยมีรหัสแสดงชนิดพันธุ์ แหล่งที่พบและการครอบครอง 
  2. สำรวจและประกวดต้นไม้ใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่
  3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ โดยช่วยสอดส่อง ดูแลต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เกิดจากความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของคนในชุมชน โรงเรียนและเทศบาล ที่เปิดใจรับและปรับตัวกับการเรียนรู้เพื่อรักษาธรรมชาติในท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารภอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญได้
  • ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ต้นไม้ 
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ โดยช่วยสอดส่อง ดูแลต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่

รูปภาพกิจกรรม