วิธีการปฏิบัติ

  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
  2. จัดทำบัญชีผู้เข้าร่วมโครงการ
  3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการผลิตแก๊สชีวภาพตั้งแต่เริ่มต้น คือการเก็บขยะอินทรีย์ จนถึง การนำไปใช้เป็นแก๊สหุงต้มในโรงฆ่าสัตว์
  4. จัดเก็บบันทึกข้อมูลและรายงานผล
  5. ติดตามผล ประเมินผล

              เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปี 2556 จะสามารถเก็บขยะอินทรีย์เข้าระบบหมักให้เป็นก๊าซชีวภาพวันละ 1 ตัน หรือปีละประมาณ 340 ตัน แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงนั้น สามารถเก็บขยะอินทรีย์เข้าระบบได้จริงทั้งสิ้นจานวน 320 ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.12 น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 ตัน โดยขยะจำนวนนี้สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพทดแทนแก๊สหุงต้มในโรงฆ่าสัตว์ได้ถึง 4,488 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นปริมาณคาร์บอนที่ลดลงได้จากการดำเนินโครงการนี้ในปี 2556 ได้ 14,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เกิดจากการวางแผนการจัดการที่ดี โดยจัดเวทีพูดคุยทำความเข้าใจ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกันเป็นประจำ เพื่อติดตามและปรับปรุงการทำงาน และบุคลากรมีความรู้ความเชียวชาญในการทำก๊าซชีวภาพางๆด้วย

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชน
  • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชุมชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลร้อน
  • สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการลดโลกร้อน ร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการลดโลกร้อน ที่รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนภายใต้ชื่อ “ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง” ตั้งอยู่ในสวนพฤกษาสิรินธรของเทศบาล ใช้เป็นแหล่งสร้างความรู้ จิตสำนึก และความตระหนักแก่คนในเมือง ผู้ที่มาเยี่ยมชม และเยาวชนต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 แต่เทศบาลก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ และดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2555 เมื่อเทศบาลได้อาสาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเทศบาลนำร่องของโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และตระหนักดีว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ของเทศบาลเป็นภาคส่วนใหญ่ที่ทำให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ทรัพยากรหรือของเหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเคยให้ไว้ ทั้งนี้ จากการที่ได้ไปเรียนรู้เพิ่มจากเทศบาลต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ คือ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง จึงได้มีแนวคิดที่จะริเริ่มโครงการพลังงานสะอาดมาทดแทนพลังงานที่ใช้อยู่ให้ได้บางส่วนไม่มากก็น้อย ดังนั้น ในปี 2555-2556 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้ริเริ่ม 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เมืองพิชิตพลังงาน ได้แก่ การพัฒนาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารห้องประชุมเทศบาล และการใช้ก๊าซชีวภาพจากการหมักขยะอินทรีย์มาทดแทนก๊าซหุงต้มในโรงฆ่าสัตว์

รูปภาพกิจกรรม