วิธีการปฏิบัติ

          โครงการตลาดนัดสีเขียว ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการมองหาสถานที่ที่เหมาะสมที่ทุกคนสามารถเดินทางมาถึงโดยง่ายเป็นที่ตั้งตลาดนัด ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เล็งเห็นว่า ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ยังมีพื้นที่เหลือมากพอ และมีรถรางสาธารณะ ขสมก. รับส่งประชาชนทุกวันตอนเย็นเพื่อมาออกกำลังกายอยู่แล้ว จึงได้เลือกพื้นที่สนามหญ้าหน้าอาคารจำลองบ้านก๋ง เป็นจุดที่ตั้งตลาดนัดสีเขียว จากนั้นได้เริ่มดำเนินงานขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาข้อมูล วางแผนเพื่อหาแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินการและออกเอกสารประชาสัมพันธ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้าย ใบปลิว
  2. สืบค้นหาผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านและมีการรวมกลุ่ม ทำให้ก่อเกิดคณะกรรมการตลาด
  3. จัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ
  4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรทั้งด้านพืช ประมงและปศุสัตว์
  5. จัดให้มีกิจกรรมสุ่มตรวจผักจากตลาดสีเขียวเพื่อตรวจสอบหาสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผัก ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร เป็นต้น
  6. จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรเมืองแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
  7. ตลาดนัดสีเขียว มีหลักการสำคัญๆ คือ ผู้ขายต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแกลง สินค้าที่นำมาขายต้องผลิตเอง สะอาด และปลอดสารพิษ รวมทั้งห้ามไม่ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติก โฟม ผู้มาซื้อต้องนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาใส่สินค้าเอง เพื่อเป็นการลดการก่อขยะ โครงการนี้ยังจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ โดยส่งผลในเชิงเศรษฐกิจ คือ เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร แม่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ค้า และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภค

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการวางแผนการจัดการที่ดีในทุกด้าน ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การหาผู้ค้ามารวมกลุ่มกัน การจัดสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม ฯ รวมไปถึงมีการสนับสนุนงบประมาณหรือปัจจัยในการผลิต เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน
  • เสริมสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีโอกาสได้บริโภคผักและอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เมืองแกลงในอดีต เคยเป็นอู่ข้าว อู่น้ำที่สำคัญ แต่ไฉนปัจจุบันคนเมืองแกลงจึงต้องซื้อข้าว ซื้อผักจากที่อื่นมากิน? นี่เป็นคำถามที่จุดประกายให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ผลักดันให้เมืองแกลงเข้าสู่เมืองแห่งการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการฟื้นฟูวิถีชีวิตของการทำการเกษตร ประมง และเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาให้มีชีวิต และมีพื้นที่ในเมืองอีกครั้ง ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการเกษตรเมืองเพื่อเมืองแกลงน่าอยู่อย่างยั่งยืน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อมาพบปัญหาว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านั้นไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ ทำให้ต้องถูกส่งไปขายนอกพื้นที่ นายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีในขณะนั้น จึงได้เกิดแนวคิดการจัดตั้ง “ตลาดนัดสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ในเมืองแกลง มีโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายพืชผัก อาหาร สินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และเพื่อให้คนเมืองแกลงสามารถเข้าถึงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนที่ผลอดสารพิษและมีคุณภาพดี โดยไม่ต้องไปหาซื้อจากต่างถิ่นไกลๆ อันเป็นแนวทางให้เมืองแกลงก้าวไปสู่เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนตามหลักการเมืองคาร์บอนต่ำได้

รูปภาพกิจกรรม