วิธีการปฏิบัติ

  1. ผู้บริหารมอบหมายให้กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ดำเนินการถอดบทเรียน และเสนอแนวทางการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
  2. ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
  3. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดประเภทสินค้าและบริการเสนอผู้บริหารพิจารณา และการศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. แจ้งทุกหน่วยงานของเทศบาลทราบและถือปฏิบัติ
  5. จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์กำหนด โดยอยู่ในความควบคุมของกองคลัง
  6. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุก 6 เดือน
  7. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแผ่นปลิว ลงเว็บไซต์ของเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้และใช้สินค้าและบริการดังกล่าว

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่สินค้าทั่วไป จนถึงการก่อสร้างและบริการต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
  • ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชุมชน
  • ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ในโอกาสที่เข้าร่วมในโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้มีนโยบายกำหนดให้เทศบาลใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการผลิตและการบริโภค และเพื่อสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของทั้งพนักงานเทศบาล และประชาชน ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าหรือบริการอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

รูปภาพกิจกรรม