วิธีการปฏิบัติ

  1. ติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ ก่อนที่น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบ 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสีย 4 เครื่อง บ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอน 4 ชุด
  2. ควบคุมและเดินระบบตลอด 24 ชั่วโมง
  3. สร้างห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการบริหารจัดการควบคุมระบบที่ดี มีการใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม บุคลากรมีคุณภาพให้การทำงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ชุมชนมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและผ่านมาตรฐาน
  • ช่วยลดปัญหาน้ำเสียในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม