วิธีการปฏิบัติ

  1. รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง / กระแสไฟฟ้า ,  น้ำประปา, ฯลฯ ให้สามารถเกิดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เดินทางไม่ไกล เปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน หรือเดิน ด้วยเท้า
  2. การเสียบกาต้มน้ำไฟฟ้า ที่เรามักเห็นภาพจนเป็นเรื่องปกติชินตา ในสำนักงานต่างๆ มักเสียบการต้มน้ำไฟฟ้า แบบตลอดวัน ทั้งที่บางทีความจริงกดน้ำชงกาแฟแก้วเดียว แต่ที่เทศบาลเมืองพิจิตร มีการรณรงค์จะกินค่อยเสียบ, แอร์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ให้ปิด ซึ่งกิจกรรมง่ายๆเหล่านี้  ถูกโยงนำไปใช้ ในครัวเรือน , ในโรงเรียน ในครัวเรือนฯ
  3. หาพลังงานทางเลือกใหม่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานน้ำ, พลังงานลม, ชีวมวล, ฯ เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้ เรื่องการใช้พลังงานทางเลือกภาคประชาชน ซึ่งผลการดำเนินงาน เริ่มชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ , เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในสำนักงานเป็นหลอก LED , เปลี่ยนเตาในครัวเรือนเป็นเตาชีวมวล ฯ
  4. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เข้ามาช่วยวางแผนในการจัดการ คือ วิทยาลัยพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการลดปริมาณการใช้จากฟอสซิล ที่มีน้อยลงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างมาก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการมุ่งเน้นให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม  ทั้งใน  หน่วยงานเทศบาล หน่วยงานภาคี   ชุมชนมีความสุขจากการทำงาน โดยยึดเป้าหมาย เราจะทำความดีเพื่อพ่อหลวง  นอกจากนี้ เราจะเป็นท้องถิ่น ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดียั่งยืน  บนพื้นฐานที่สุขภาพกายและสุขภาพจิตต้องสมบูรณ์พร้อมไปด้วยกัน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • มีการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม