วิธีการปฏิบัติ

         โครงการนี้ ได้เริ่มในเดือน ตุลาคม 2556 และจะสิ้นสุดระยะแรกในเดือนกันยายน 2557 รวมระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 12 เดือน โดยมีขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานในรณรงค์สนับสนุนกิจกรรมสานักงานสีเขียว ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ / และจัดกิจกรรมอบรมหรือให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร เกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. ขอความร่วมมือกองคลัง จัดทำแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแบบฟอร์ม และแจ้งกลับมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนเพื่อนำข้อมูลไปลงทะเบียนคุม
  3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละกอง ช่วยรายงานการใช้สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนของตนเองทั้งชนิดและจำนวน เช่น เครื่องปรับอากาศ แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 หลอดไฟชนิดตะเกียบ ชักโครกประหยัดน้ำ โดยมีแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลและแจ้งกองสาธารณสุขฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
  4. ขอความร่วมมือกองสวัสดิการ ทำการประชาสัมพันธ์ให้แกนนาชุมชน อสม. และประชาชน ช่วยรายงานการใช้สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ทั้งชนิดและจำนวนเช่นกัน ตามแบบฟอร์มและแจ้งกลับมายังกองสาธารณสุขฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
  5. กองสาธารณสุขฯ ทำการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันในการบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อนำมาหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ครัวเรือน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการให้ความร่วมมือ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ โดยมากกว่าร้อยละ 70 ประชาชนมีความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม อาทิ การเลือกที่จะพิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉากประหยัดไฟเบอร์ 5 การซื้อสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น
  • ประชาชนมีความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • ชุมชนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลเมืองพิจิตร ได้ตระหนักว่าในฐานะที่หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงควรทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมเมือง ทั้งนี้ ในโอกาสที่เทศบาลเมืองพิจิตร ได้เข้าร่วมในหลายโครงการที่จะมุ่งสร้างให้เมืองพิจิตรน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้เป็นหนึ่งในเทศบาลนำร่องของโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะเริ่มต้นจัดการสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานเทศบาลก่อน เพราะเมื่อประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบว่าเทศบาลมีการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม ตามแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ของเมืองคาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเขียว สะอาด ร่มรื่น มีการจัดการขยะ มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในสานักงาน และมีการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดการสีเขียว จะช่วยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ภาคประชาชนด้วย เทศบาลเมืองพิจิตร จึงได้ริเริ่มโครงการสำนักงานต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนทางอ้อม จากกิจกรรมการบริโภคในสำนักงานและในชุมชน โดยส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร และในชุมชน

รูปภาพกิจกรรม