วิธีการปฏิบัติ

  1. รับซื้อน้ำมันจากประชาชนและผู้ประกอบการ โดยตีเป็นราคา หรือแลกไข่
  2. ให้มูลค่าของน้ำมัน โดยมีการตีราคาของน้ำมัน 1 ลิตร เท่ากับ 10 บาท
  3. นำน้ำมันที่รับซื้อจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ มาผลิตเป็น biodiesel

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

           มีการจัดการที่ดี และประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้ชุมชนหันมาใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากขยะอินทรีย์
  • สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน
  • ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชนได้
  • ชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

การนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในรูปแบบพลังงานทดแทน

รูปภาพกิจกรรม