วิธีการปฏิบัติ

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการทุกรูปแบบ โดยมีนายกเทศมนตรีรับเป็นผู้นำเสนอ (Presenter) ด้วยตนเองในแผ่นประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อแสดงให้พนักงานเทศบาล และประชาชนเห็นว่าผู้นำเอาจริงจังกับโครงการนี้
  2. จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ (Public Hearings) ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการในเรื่องการใช้จักรยานในเมือง
  3. ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท “นครสวรรค์เมืองจักรยาน”รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือ “เมืองจักรยาน นครสวรรค์วิถี สุขภาพดีแบบพอเพียง” ในการใช้จักรยานเดินทางในวิถีชีวิตประจำวัน และออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยองค์กรภาคีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สโมสรโรตารี อสม. ห้างแฟรีแลนด์ เป็นต้น
  4. พัฒนาระบบจักรยานให้เหมาะสมตามภูมิสังคมของท้องถิ่น เทศบาลนครนครสวรรค์
  5. สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลฯ จัดเพื่อส่งเสริมให้คนในเมืองใช้จักรยานนั้น ได้ใช้กลยุทธ์บูรณาการการขี่จักรยานเข้าไปในทุกกิจกรรมที่เทศบาลจัด อาทิเช่น ปั่น..ปั่น..ปั่น..จักรยานเพื่อสุขภาพ กิจกรรมวัน Car Free Day ปั่นจักรยานชมจันทร์วันลอยกระทง ปั่น ปั่น ปั่น ทำบุญเก้าวัด ปั่น ปั่น ปั่น สานสัมพันธ์วันแม่ เป็นต้น
  6. เทศบาลฯ ได้ทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการขี่จักรยานควบคู่ไปด้วย ได้แก่ พัฒนาเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ที่จอดจักรยาน ปรับปรุงอุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการขี่จักรยาน (Bicycle Facilities) พัฒนาระบบจักรยานให้เช่า/ให้ยืม/แจก เป็นต้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ผู้ดำเนินการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งจะทำให้โครงการนี้เกิดความยั่งยืน ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการทุ่มเทเพื่อสร้างเมืองจักรยานของเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เกิดแผนแม่บทนครสวรรค์เมืองจักรยานที่มีความเหมาะสมตามภูมิสังคมของเมืองนครสวรรค์ออกมาเป็นแนวทางให้เมืองได้พัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อการสัญจรและการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยดูจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและผู้ปั่นออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถลดการปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศในชุมชนได้
  • ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
  • เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากฟอสซิล (Fossil Fuel) โดยเฉพาะน้ำมันปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนไปพร้อม ๆ กับการลดปัญหาจราจรคับคั่ง ตามการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทั้งในฐานะประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ผู้ย้ายถิ่น และนักท่องเที่ยวด้วย เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้ริเริ่มโครงการ “นครสวรรค์ : เมืองจักรยาน” ขึ้น โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้กำหนดเป็นนโยบาย ซึ่งได้แถลงต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการนำท้องถิ่นนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และได้ลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรป (European Union : EU) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงาน/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

รูปภาพกิจกรรม