วิธีการปฏิบัติ

           การเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ

  • การใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย โดยการฝันน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเข้ามาสู่คลองแม่ข่า เพื่อเพิ่มน้ำดีให้มาไล่น้ำเน่าออกไป
  • การบำบัดน้ำเสีย โดยการทำบึงประดิษฐ์และปลูกพืชน้ำ ที่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษ พร้อมกับการบำบัดด้วยสารอีเอ็มหรือการปลูกพืชที่สร้างระบบนิเวศน์ที่ดีให้กับคลองแม่ข่า
  • การหยุดน้ำเสีย เทศบาลได้ขอความร่วมมือกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าทั้งสองฝั่ง หอพัก บ้านเรือน ร้านอาหาร หรือตลาดที่มีการปล่อยน้ำลงคลองแม่ข่า หรือแม่น้ำปิง ให้บำบัดน้ำก่อนปล่อยลงไป โดยการกรองน้ำด้วยตะกร้าที่มีความถี่ เพื่อแยกชิ้นส่วนเศษอาหาร หรืออื่นๆออกจากน้ำเสีย ขั้นตอนนี้ประชาชนขาวเชียงใหม่ช่วยได้มาก ซึ่งการรณรงค์ในเรื่องนี้ได้ผลแล้วในบางตลาด เช่น  ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย เป็นกฎเหล็กของตลาดทุกร้านจะต้องมีตะกร้ากรองขยะก่อนทิ้งน้ำเสียลงมา ส่วนในบางพื้นที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือเลยนั้น ก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจวัดค่ามารฐานของน้ำที่จะปล่อยออกมาจากตลาดเป็นประจำ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการประสานงานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ , มีวางแผนการจัดการที่ดี และ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าทั้งสองฝั่ง หอพัก บ้านเรือน ร้านอาหาร หรือตลาดที่มีการปล่อยน้ำลงคลองแม่ข่า หรือแม่น้ำปิง ให้ความร่วมมือในการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองแม่ข่า

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้
  • ชุมชนมีระบบการจัดการน้ำเสียที่ดี
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาชุมชน
  • ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

คลองแม่น้ำข่า เป็นแม่น้ำที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีคุณภาพน้ำเกินค่ามาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รองรับน้ำเสียจากชุมชน โดยปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในคลองแม่ข่านั้น มาจากน้ำเสียชุมชนที่เป็นผู้ก่อปัญหา ทางเทศบาลจึงมีโครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้น และในปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าให้ดีขึ้น เช่น การขุดลอกคูคลอง การทำบึงประดิษฐ์ เป็นต้น

รูปภาพกิจกรรม