วิธีการปฏิบัติ

  1. ในส่วนของการดำเนินการด้านวิชาการนั้น ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดส่งนักวิชาการมาให้คำแนะนำการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยนำวัตถุดิบมาจากชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553
  2. เทศบาลได้แจกถุงบรรจุใบไม้และกิ่งไม้ แล้วนำไปรวบรวมไว้ที่บริเวณสวนหลวง ร.9 จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
  3. นำเศษใบไม้และกิ่งไม้เข้าเครื่องบดย่อยให้มีขนาดเล็ก จากนั้นทำการปรับพื้นที่ยกแปลงขนาด 2x4x1.5 เมตร นำเศษไม้กิ่งไม้ที่ย่อยได้นั้น มากองหนา ชั้นละประมาณ 25 เซนติเมตร สลับกับปุ๋ยคอกหนาชั้นละ 10 เซนติเมตร รดน้ำทุกวันเป็นเวลา 60 วัน แล้วนำมาเกลี่ยย่อยเป็นก้อนหรือผลขนาดเล็ก นำบรรจุถุง นำไปใช้ประโยชน์ได้
  4. สามารถผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์น้ำหนักแห้งได้ประมาณ ๓๒ ตัน ในขณะเดียวกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 ได้ขยายพื้นที่การทำปุ๋ยหมักรูปแบบนี้ที่บริเวณด้านหลังสวนสาธารณะของการรถไฟเชียงใหม่ ทำให้ผลิตปุ๋ยหมักนำหนักแห้งได้ประมาณ 80 ตัน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ได้รับการร่วมมือจากทีมงานจากหลายองค์กรในการวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมในประชาชนในชุมชนต่างๆในเทศบาลฯได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกัน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันได้
  • เกษตรกรได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ในปี 2550 จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันและมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง ซึ่งการจัดการขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ โดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในโครงการของเทศบาลฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดการเผาในที่โล่ง และลดปริมาณฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพันธุ์สัตว์ต่างจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 5 เครือข่ายเชียงใหม่ เขียวสวยหอม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันด้วยการจัดทำโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อเป็นการกำจัดเศษกิ่งไม้ใบไม้ ลดการเผาขยะประเภทอินทรีย์ในที่โล่งแจ้ง เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ต้นทุนต่ำ นำมาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนในการลดการเผากิ่งไม้ใบไม้ นำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ในการปลูกพืชของตนเอง

รูปภาพกิจกรรม