วิธีการปฏิบัติ

  1. ฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาล
  2. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกของเสียอันตรายตั้งแต่ปี 2553
  3. กำจัดของเสียอันตรายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ของเสียอันตราย รักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยมีตัวแทนองค์กรต่างๆและตัวแทนชุมชนร่วมงาน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ความสำเร็จในโครงการนี้เกิดจากการฝึกอบรมทำความเข้าใจในหลักการกำจัดของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน และการทำงานเป็นทีมของรถคาราวานและการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาล
  • ส่งเสริมให้แระชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการขยะ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน หากมีการรั่วซึมสู่พื้นดิน จะกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมา

รูปภาพกิจกรรม