วิธีการปฏิบัติ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยดำเนินการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะจากบ้านเรือน และต้องไม่มีขยะตกค้าง
 2. ควบคุมปริมาณขยะ โดยใช้มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคือ เทศบัญญัติ  เทศบาลนครเชียงใหม่ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2547 และเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2547
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดโดยมีการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการ นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการคัดแยกขยะกิ่งไม้ เพื่อนำมาบดและนำมาเป็นปุ๋ยหมักและถ่าน ไว้ใช้ในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลและแจกชุมชน แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน และมีภาชนะรองรับขยะอันตรายจำนวน 15 จุดในเขตเทศบาล
 4. รณรงค์และส่งเสริมสร้างความตระหนักความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียน ประชาชนและชุมชน
 5. เน้นการบูรณาการองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย
 6. เทศบาลจะร่วมกับบริษัทเอกชน ดำเนินการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้ขยะที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้ต่อไป คาดว่าโครงการนี้จะทำให้ต้นทุนการจับเก็บขยะของเทศบาลลดลงประมาณ 30% และเริ่มได้ช่วงต้นปี 2558 โดยใช้พื้นที่บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ปัจจุบัน 
 7. ทดสอบ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา แบบบูรณาการที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและเอกชน โดยการ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำแผนและโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติ และมีการติดตามและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 • รณรงค์และส่งเสริมสร้างความตระหนักความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียน ประชาชนและชุมชน
 • ชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่ดี
 • ลดต้นทุนในการจัดเก็บขยะ จากการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะ

ปีที่จัดกิจกรรม

2562

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามตัวชี้วัดอาเซียนด้าน Clean and Green land คือ ดำเนินการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและเก็บขยะจากบ้านเรือนมากกว่าจากจุดเก็บ รถขนขยะมีอุปกรณ์ปกคลุมมากกว่าร้อยละ 90 และมีการคัดแยกขยะด้วยวิธี 3 R เพื่อลดปริมาณการฝังกลบขยะให้น้อยลงร้อยละ 12.5 ให้ได้

รูปภาพกิจกรรม