วิธีการปฏิบัติ

  1. นำเสนอข้อมูล แนวคิด และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ แก่ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
  2. ทบทวน สืบค้น เอกสารข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมายกร่างเป็นเกณฑ์การประกวดต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่าของนครเชียงราย
  3. ทำหนังสือเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ โครงการประกวดต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่าในเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน เพื่อปรับเกณฑ์การตัดสินให้เหมาะสม แบ่งประเภทการประกวด เป็นประเภท บุคคล หน่วยงาน และชุมชน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการส่งผลงาน โดยให้ส่งภาพถ่าย พร้อมบรรยายความประทับใจ ประโยชน์ และการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้แก่คณะกรรมการ
  4. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้สนใจที่จะส่งผลงานเข้าประกวด
  5. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน เพื่อคัดเลือกผลงานเบื้องต้น และวางแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินตัดสินจากข้อมูลเชิงประจักษ์
  6. รวบรวมผลการประเมิน และให้คะแนนผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  7. จัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         โครงการนี้มีการจัดการที่ดี สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย มากกว่า 10 องค์กร ส่งผลให้หน่วยงานเหล่านั้น ได้รับทราบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลฯก็ได้นำยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นแนวทางในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคีเครือข่าย เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความสนใจ เช่น การศึกษาดูงาน์การฝึกอบรม ฯลฯ รวมทั้งจะจัดทำโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่นการศึกษาธรรมชาติของนกในทะเลสาบเชียงแสน ผู้ศึกษาดูงานกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็นต้น จึงทำให้โครงการนี้ได้รับความประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และดูแลต้นไม้และป่าไม้ในชุมชน
  • ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงราย เป็นพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาสู่การเป็นประตูสู่พื้นที่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ส่งผลให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายกับผู้คนจากกลุ่มประเทศในอาเซียน ส่วนในเชิงลบคือ การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว และการเสื่อมลงของ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเมืองก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณฝุ่นควันเพิ่มมาก พื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง ขยะล้นเมือง น้ำเสียซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัย และเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน ปี พ.ศ. 2555 (80 วัน) มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่า 120 มคก./ลบ.ม. มากกว่า 20 วัน ส่งผลต่อระบบทางเดินทายใจของคนที่อาศัย และเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ในโอกาสที่เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ และได้วิเคราะห์พิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเมือง รวมทั้งข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิด ทำให้พบว่าต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของเมืองที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้เมืองมีความร่วมรื่นสวยงามแล้ว บางต้นยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ มีความผูกพันกับเมืองและชุมชน รวมทั้งยังช่วยดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ และกรองฝุ่นละออง ทำให้ปัญหาฝุ่นที่เกิดมากในช่วงหน้าแล้งบรรเทาเบาบางลงได้ เทศบาลฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองไว้ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มต้นสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผ่านโครงการประกวดต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่าในเมือง โครงการนี้ กำหนดระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตเมืองเชียงราย โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีอายุยาวนานคู่บ้าน คู่เมือง คู่ชุมชน และเพื่อวางรากฐานไปสู่สำรวจต้นไม้ในทุกชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนอนุรักษ์และจัดการต่อไป

รูปภาพกิจกรรม