วิธีการปฏิบัติ

  1. นำของเสียจากโรงฆ่าสัตว์มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง
  2. ผลิตเชื้อเพลิงโดยการจัดทำการผลิตแบบ Biogas เพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อนใช้ในโรงฆ่าสัตว์

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีการจัดการที่ดี บุคคลากรมีความชำนาญในหน้าที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ลดปริมาณขยะที่ได้จากของเสียจากโรงฆ่าสัตว์
  • ส่งเสริมให้โรงฆ่าสัตว์หันมาผลิตพลังงานเพื่อให้ได้รายได้เสริม
  • โรงฆ่าสัตว์มีระบบการจัดการของเสียที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานชีวภาพจากโรงฆ่าสัตว์โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการฆ่าสัตว์แทนเชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้มโดยทั่วไป

รูปภาพกิจกรรม