วิธีการปฏิบัติ

         เทศบาลได้มีมาตรการเพื่อที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงาน  สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการรักษ์โลก  และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนในอนาคต งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 08.00-13.30 น. ในวันพุธ และวันศุกร์ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกด้วยอีกทางหนึ่ง โดยผลการดำเนินโครงการ มีดังนี้

 1. บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ดูจากพฤติกรรมในการใช้ลิฟท์ที่ลดลง , การปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
 2. ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ดูจากจำนวนประชาชนที่ให้ความสนใจและออกมาร่วมกิจกรรม “ถีบชมเมือง ให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค” กับทางเทศบาล มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีแนวทางในการดำเนินโครงการฯ มีแผนงานอย่างชัดเจน คณะผู้บริหารตระหนักและเห็นประโยชน์จากโครงการ พร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในชุมชน
 • บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น
 • ประชาชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นยุทธศาสตร์เมืองพิชิตพลังงาน ดำเนิน “โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก” โดยเทศบาลได้มีมาตรการเพื่อที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงาน สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการรักษ์โลก และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนในอนาคต

รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ