วิธีการปฏิบัติ

 1. ทำโครงการเรียนรู้การเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้เพิ่มพูนทักษะของพนักงานทำความสะอาดให้สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้นไม้ของเมืองและสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติร่วมกับประชาชน
 2. จัดทำโครงการพัฒนาสวนเล็กในเมือง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนเล็กภายในเมืองและปรบเปลี่ยนบางแห่งให้เป็นสวนกินได้ โดยนำเอาแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกสมุนไพร รักษาภูมิปัญญาไทย โดยพัฒนาให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ผลิตน้ำยาเช็ดพื้น น้ำยาล้างจาน แชมพูและสบู่เป็นต้น           

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          การกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาคม และมีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่างๆในเทศบาลฯ ได้มีรายได้จากโครงการต่างๆ และได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่างๆในเทศบาลฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม
 • ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
 • สร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ