วิธีการปฏิบัติ

 1. จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนด้วยตนเองโดยการลด การคัดแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่
 2. รณรงค์การลดปริมาณขยะในเขตเมือง โดยใช้วิธีการจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ทัวร์ขยะ”
 3. รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปทิ้ง เป็นการช่วยกันทำความสะอาดเมืองพร้อมลดขยะของเมือง เริ่มจากแกนนำทุกคนในเครือข่ายฯ ได้ประชุมปรึกษากันในการทำกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้รู้ว่าคนจนก็สามารถทำให้บ้านเมืองสะอาด จึงเกิดแนวความคิดที่จะให้คนมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อทำให้เมืองมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เครือข่ายฯ ต้องการสร้างกระแสรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อให้คนในเมืองทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง ออกรณรงค์ช่วยกันทำความสะอาดและได้เก็บขยะในเขตเทศบาล
 4. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ ได้ดำเนินการแบบครบวงจรโดยสามารถ
 5. คัดแยกขยะก่อนฝังกลบได้ร้อยละ 30 และสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำออกมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก            

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        มีการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาคม

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับคนในชุมชน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะของชุมชน
 • ช่วยทำให้เมืองสะอาดพร้อมลดขยะของเมือง

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ