วิธีการปฏิบัติ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
 2. สมาชิกจะนำข้าวหมู หรือ เศษอาหารจากครัวเรือนมารวมกัน
 3. ผลิตเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์และแบ่งปันกันใช้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        มีการส่งเสริมในประชาชนในชุมชนต่างๆในเทศบาลฯได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ช่วยลดปัญหาเศษอาหารในชุมชน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
 • เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อนได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขยะชุมชน โดยได้จัดขึ้น ที่โรงปุ๋ยหมักชุมชนโนนเขวา ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเป็นการลดจำนวนขยะในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือนและมีการจัดการขยะที่ต้นกำเนิด ลดปริมาณขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งให้เทศบาลนำไปกำจัด

รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ