วิธีการปฏิบัติ

 1. ส่งเสริมภาคเอกชนในการรับซื้อขยะรีไซเคิล
 2. รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ เพื่อจำหน่วยให้กับร้านรับซื้อเอกชน
 3. จัดตั้งธนาคารขยะมูลฝอย
 4. รณรงค์ลดปริมาณขยะอินทรีย์ เพื่อลดการฝั่งกลบขยะ
 5. จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง เคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ
 6. นำขยะมาคัดแยก และรีไซเคิลขยะโดยกระบวนการ 3 R
 7. ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการจัดการที่ต้นทาง และระหว่างทางทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 8. รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค
 9. ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ
 10. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใช้กับเตาเผาแบบไร้มลภาวะ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ความสำเร็จในโครงการนี้เกิดจากการรณรงค์ทำความเข้าใจในหลักการจัดการขยะที่ถูกวิธี ให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนหันมาสนใจมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และการที่เทศบาลได้ส่งเสริมภาคเอกชนในการรับซื้อขยะรีไซเคิล ทำให้เกิดการกระตุ้นกับประชาชน ทำให้ประชาชนสนใจในการคัดแยกขยะเพื่อจำหน่ายกับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ เพื่อจำหน่วยให้กับร้านรับซื้อเอกชน
 • ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใช้กับเตาเผาแบบไร้มลภาวะ
 • ประชาชนหันมาสนใจมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาทางด้านการจัดการขยะและพลังงาน
 • ชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองเพื่อลดขยะมูลฝอยต้นทาง ตามหลักสุขาภิบาล

รูปภาพกิจกรรม