วิธีการปฏิบัติ

 1. สำรวจจำนวนถังขยะ ซึ่งมีปริมาณมากกระจายอยู่ตามถนนหนทาง แต่ก็ยังพบปัญหาขยะตกค้าง ดังนั้นทางเทศบาลจึงทำการทดลองเกิดขึ้น
 2. ดำเนินการเอาถังขยะออก ซึ่งพบว่าไม่พบขยะตกค้างในบริเวณดังกล่าว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

              ความสำเร็จในโครงการนี้เกิดจากการรณรงค์ทำความเข้าใจในหลักการให้กับประชาชน และการทำงานเป็นทีมของรถเก็บขยะและพนักงานกวาดถนน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ลดปัญหาทัศนอุจาดในชุมชน
 • ชุมชนมีความเป็นระเบียบเพิ่มขึ้น
 • ช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เดิมการจัดวางถังขยะในบริเวณถนนหนทางสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันนั้น ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองศรีสะเกษดูไม่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนในเขตเมืองรอบใน และจากการวิเคราะห์ขยะที่นำมาทิ้ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีขยะรีไซเคิลที่สามารถคัดแยกนำไปขายได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการถนนปลอดถังขยะขึ้น ซึ่งเป็นการวางแผนรักษาความสะอาดในเรื่องการจัดเก็บรวบรวมขยะ ที่จะส่งผลต่อจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นเวลา มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อันจะเป็นการนำไปสู่การลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ลดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหนะนำโรคต่างๆ และสนองนโยบายการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

 1. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)
 2. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงคนละนิดเพื่อพิชิตคาร์บอน
 3. โครงการ ถีบชมเมืองให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค
 4. โครงการพัฒนาถนนปลอดถังขยะ
 5. โครงการถังข้าวหมูกู้วิกฤตโลกร้อน
 6. โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์
 7. การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะ
 8. โครงการพัฒนาเมืองให้สวยงาม
 9. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน น้ำดื่มแม่ศรีมีสุข
 10. โครงการตามหาเพื่อนพ้อง พี่น้องสีเขียว
 11. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon
 12. โครงการ พุธ ศุกร์ ช่วยเราช่วยโลก
 13. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา
 14. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนผังเมืองรวมศรีสะเกษ