วิธีการปฏิบัติ

           ดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้

               ปลูกป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม

 1. บวชป่าโดยการนำผ้าเหลืองไปผูกต้นไม้เพื่อแสดงว่าไม่ให้ตัดต้นไม้นั้น
 2. ต้นยางนาเพื่อลดภาวะโลกร้อน
 3. จัดโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
 4. ติดแผ่นป้ายรณรงค์อนุรักษ์ป่าและทำแนวเขตป่าชุมชน
 5. จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
 6. ดูแลเฝ้าระวังการลักลอบตัดต้นไม้และแผ้วถางบริเวณป่าชุมชน
 7. ดูแลและเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่าพร้อมทำแนวเขตป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง
 8. จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อติดตามประเมินผลและวางแผนดำเนินงานเป็นประจำทุกปี หรือตามที่เห็นสมควรของคณะกรรมการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากป่าชุมชนบ้านจาน

 • เป็นแหล่งอาหาร เช่น เห็ด ไข่มดแดง พืชผักสมุนไพร
 • เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • ได้รับการยกย่องชมเชยจากภาครัฐและเอกชน
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
 • เป็นเสมือนกำแพงคอยกั้นน้ำไม่ให้ลำน้ำชีไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมป่าไม้, เทศบาลตำบลหนองเต็ง, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัดมหาชน, กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ (ทสม.), ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.), อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้
 • สามารถรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้คงอยู่ได้
 • ช่วยลดปัญหาภับพิบัติ
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ป่าชุมชนบ้านจาน เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ริมฝั่งลำน้ำชี ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองเต็ม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ มีเขตยาวตามลำน้ำชี้ โดยมีลำน้ำชีไหลขนาบข้าง ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว เป็นป่าธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่จะเป็นไม้เต็ม รัง เหียง พลบวง มะค่าแต้ อ้อยช้าง ไม้ชั้นล่างที่มีอยู่ เช่น หญ้าเพ็ก ปอขี้ตุ่น และหญ้าแฝก พืชอาหารและพืชสมุนไพรที่พบ เช่น กระเจียว เปราะหอม ฟักหวาน ผักติ้ว และเห็ดชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า และนกชนิดต่างๆ

รูปภาพกิจกรรม