วิธีการปฏิบัติ

  1. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสาย  ผ่านการประชุมประจำเดือน  การประชาคม  และการออกไปให้บริการเงินผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
  3. อบรมการจัดทำภาชนะปลูกผักด้วยยางรถยนต์ และอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ
  4. ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ ในโรงเรียน  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำน้ำหมักจากขยะเปียก ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใกล้บ้าน ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์หน้าบ้าน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจาขยะเปียก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          ในชุมชนมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง    ชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับทางเทศบาลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้เทศบาลตำบลเรณูนคร  ยังมีเครือข่ายในการดำเนินงานที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล เกษตรอำเภอฯลฯ ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการเน้นการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน  

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เป็นการช่วยลดปริมาณขยะในอีกทางหนึ่ง
  • สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการอบรมการจัดทำภาชนะปลูกผักจากยางรถยนต์และการทำน้ำหมักชีวภาพหรือโครงการเมืองเวมีชีวิต พิชิตขยะด้วยสวนผักนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนและสร้างความเข้าใจในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเกิดความตระหนักมีภูมิคุ้มกันและสามารถปรับตัวรวมทั้งพึ่งพาตนเองได้ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบ ดำรงชีวิตอยู่ในคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน นำความรู้ไปต่อยอดในชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดวิกฤติภาวะโลกร้อนด้วย

รูปภาพกิจกรรม