วิธีการปฏิบัติ

 1. จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่
 • ผู้ประกอบการค้าบริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 200 คน
 • นักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลฯ จำนวน 300 คน
 • ประชาชน อสม. ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 200 คน
 • พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลฯ จำนวน 180 คน

      2. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความสะอาด ได้แก่

 • กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้าบริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
 • กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล
 • กิจกรรมโรงเรียนน่ามอง (จัดกิจกรรมกลุ่มคัดแยกขยะ 3 Rs และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องธนาคารขยะรีไซเคิล)
 • กิจกรรมอบรมพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานเก็บขนมูลฝอย และพนักงานโรงฆ่าสัตว์
 • กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน
 • กิจกรรมอบรมและทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
 • กิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน
 • อบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในวันเด็กแห่งชาติ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาชนทำตามระเบียบและข้อกำหนดในการรักษาความสะอาดของเทศบาลฯ 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ประชาชนมีส่วนร่วมในหารวางแผนพัฒนาชุมชนของตน
 • คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและผู้นำกลุ่ม

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ด้วยปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น และสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดั้งนั้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่งมีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 20 ชุมชน มีประชากรทั้งที่อยู่จริงและประชากรแฝงมาก ปัญหาที่ตามมาคือ สภาพแวดล้อมของเมืองที่ต้องดูแลและรักษาอย่างมาก โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวนมาก และพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่อยู่ริมถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ก็มีไม่เพียงพอ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงมีภาระหนักในการบริหารจัดการในภาวะที่งบประมาณจำหัด ถึงแม้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี แต่ยังไม่สำเร็จตามความคาดหวังไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการนำสู่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านคามสะอาดของเทศบาลเอง รวมทั้งชุมชน ส่วนราชการและโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความสะอาดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้ส่วนราชการ ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านความสะอาดและเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านขยะมูลฝอยและความสกปรกถนนหน้าโรงเรียนเป้าหมายในเขตเทศบาลฯ และเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม

รูปภาพกิจกรรม