วิธีการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ ๑ การทำแผนที่ต้นไม้ โดย

 • จัดฝึกอบรมนักสำรวจต้นไม้
 • ทำการออกสำรวจต้นไม้ เก็บข้อมูลต้นไม้พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้เทศบาล
 • เทศบาลทำการบันทึกข้อมูลรวมและจัดทำแผนที่ต้นไม้
 • คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาในการอนุรักษ์ต้นไม้ให้คงอยู่รวมถึงปรับปรุงภูทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • จัดประกวดต้นไม้ใหญ่และต้นไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบต้นไม้ให้สวยงาม

กิจกรรมที่ ๒ การประกวดจัดสวนแนวตั้ง โดย

 • แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบและกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด การตัดสินคะแนนพร้อมจำนวนเงินรางวัลในการประกวด
 • กำหนดจุดที่จัดวางต้นไม้จำนวน ๘ จุด และจับสลากเลือกพื้นที่ในการจัดสวนแนวตั้งซึ่งเริ่มดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ในงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ณ สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง
 • โรงเรียนดำเนินการจัดสวนแนวตั้งตามแบบที่ออกแบบไว้ให้เสร็จ เพื่อแสดงผลงานโชว์ในงาน
 • กรรมการตัดสินการประกวดและมอบเงินรางวัลให้กับทีมผู้เข้าร่วมการประกวด
 • ในการดำเนินกิจกรรม การจัดทำแผนที่ต้นไม้นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด หรือแต่ละชุมชน โรงเรียน วัด จะต้องมีต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า ๑ ต้นต่อแห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจเพื่อให้สังคมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นสังคมแห่งต้นไม้ที่แท้จริง ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจต้นไม้และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วรวบรวมข้อมูลส่งเทศบาล ส่วนกิจกรรมประกวดการจัดสวนแนวตั้ง ได้ดำเนินการโดยให้โรงเรียน ๑๑ โรงเรียนในเขตเทศบาลที่ผ่านการอบรมในกิจกรรมอบรมศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้ได้รู้จักนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดสวนแนวตั้งเพื่อฝึกเยาวชนให้เกิดทักษะ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับต้นไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้รักต้นไม้และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

             ในปี ๒๕๕๗ เทศบาลนครขอนแก่น จะยังสานต่อโครงการปลูกต้นไม้ในหัวใจคน และจัดกิจกรรมทำแผนที่ต้นไม้ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลและจัดทำแผนที่เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งนำข้อมูลต้นไม้มาคำนวณหาค่าการดูดซับคาร์บอน และคาดว่าในปีต่อไปจะสามารถเพิ่มปริมาณต้นไม้มากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากผู้บริหารของเทศบาลได้ให้ความสำคัญมากกับโครงการนี้ ทำให้การทำงานสามารถดำเนินได้ดี ซึ่งได้เน้นในด้านการมีส่วนร่วมทั้งจากชุมชน โรงเรียน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติ แต่อุปสรรคปัญหาที่ทำให้ขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ไม่เต็มที่ คือ บุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ไม่เข้าร่วมประชุมทำให้งานไม่สามารถดำเนินได้ เทศบาลฯ ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดย ทุกเดือนจะมีการเชิญประชุมความก้าวหน้าคณะทำงานโดยท่านนายกเป็นประธานและท่านจะเข้าประชุมทุกครั้งทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • สามารถสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับประชนในท้องที่
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักอย่างยิ่งว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมและทั่วโลก และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งนำโดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี ได้มีนโยบายสร้างศักยภาพของเมืองโดยมุ่งสร้างขอนแก่นให้เป็น เมืองมหานครสีเขียว (Green City) เพิ่มปอดของเมือง ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม น่าอยู่ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น ประกอบกับเทศบาลได้เข้าร่วมเป็นเทศบาลนำร่องโครงการเทศไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen : Low–Carbon City)” ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งความสุขและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Happiness Society) การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และจัดให้มีข้อมูลในการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมกับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง และการดูแลความสวยงามของเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ร่มรื่นสวยงาม เป็นมหานครสีเขียวอย่างแท้จริง

รูปภาพกิจกรรม