วิธีการปฏิบัติ

  1. เทศบาลได้มอบหมายงาน ความรับผิดชอบอำนาจการตัดสินใจและงบประมาณให้กับชุมชน
  2. เน้นการจ้างแรงงานชุมชนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในชุมชน
  3. วางท่อ/ขุดลอก/ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ 
  4. จัดทำโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอำนาจจากท้องถิ่นสู่ชุมชนได้แก่ โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน โครงการจ้างงานชุมชนดูแลถนนสายหลัก โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย โดยดูแลสวนสาธารณะ/สถานที่ราชการ/ชุมชนในเขตเทศบาล  โครงการส่งเสริมอาชีพแลพัฒนารายได้ชุมน โครงการมัคคุเทศก์ ประจำพิพิธภัณฑ์โฮมมูนมัง  โครงการปราชญ์ชาวบ้าน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  โครงการจัดสวัสดิการสังคมที่ไม่เน้นการช่วยเหลือเป็นเงิน มีการหาหนทางช่วยเหลือเน้นการให้และรับอย่างมีศักดิ์ศรีและเสมอภาค โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ โดยโรงเรียนคุ้มหนองคูจัดทำโครงการสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          การให้ความสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น การมีกลไกรับฟังความเห็นของประชาชนและการได้พบปะพูดคุยในเวทีสภาเมืองกันอย่างสม่ำเสมอ 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
  • สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน
  • สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการนี้เริมต้นจากแนวคิดการกระจายอำนาจจากท้องถิ่นสู่ชุมชน โดยเทศบาลได้มอบหมายงานความรับผิดชอบอำนาจการตัดสินใจและงบประมาณให้กับชุมชน โดยผลจากการดำเนินการคือชุมชนมีการพัฒนาด้านความสะอาดและความปลอดภัย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เกิดการมีส่วนร่วมในการวาแผนชุมชน

รูปภาพกิจกรรม