วิธีการปฏิบัติ

 1. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ทำนาใช้จุลินทรีย์สลายตอซังข้าว แทนการเผา
 2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
 3. จัดกิจกรรมการผลิตผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการปลูกผักแบบไร้ดิน
 4. การปลูกผักในพื้นที่สูง/กิจกรรมการปลูกผักในพื้นที่จำกัด
 5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้
 6. สนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ในครัวเรือนเพื่อรับประทานและส่งขาย
 7. มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่ประชาชนปลูกได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • ส่งเสริมธุรกิจทางการเกษตรในชุมชนให้เป็นการเกษตรแบบยั่งยืน
 • มีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้
 • สนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ในครัวเรือนเพื่อรับประทานและส่งขาย
 • ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาในท้องที่

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาพื้นที่เกษตรเมือง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

รูปภาพกิจกรรม