วิธีการปฏิบัติ

  1. ฟื้นชีวิตลำห้วยด้วย สวนสวย น้ำใส ด้วยการจัดระบบดักน้ำเสียที่ไหลลงลำห้วยเข้าบำบัดวิธีธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสวนน้ำที่มีพืชพรรณไม้สวยงาม
  2. ผันน้ำเสียจากท่อระบายในปริมาณที่เหมาะสมเข้าสวนน้ำ แล้วบำบัดวิธีธรรมชาติเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำในระบายน้ำใสลงลำห้วย ควบคุมระดับน้ำ-การไหลให้เหมาะสม
  3. เสริมสร้างสมดุลทางธรรมชาติในลำห้วย ปล่อยปลา สัตว์น้ำฯลฯ
  4. จากน้ำเสีย สู่น้ำใส ต้นไม้งาม วางระบบดักน้ำเสีย แยกน้ำเสียจากน้ำใส ผันไปพื้นที่เกษตรกรรมสร้างสวนน้ำผสมสวนเกษตรเพื่อบำบัดน้ำเสียวิธีธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว-เรียนรู้ เกิดผลผลิตเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
  5. คงวิถีชีวิตชุมชนเดิมไว้ นำส่วนที่รกร้างมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื้นที่ สร้างลานกิจกรรมทางเดินเรียบลำห้วย สะพานเชื่อมระหว่างชุมชน จุดต่อชุมชนและคนนอกชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         โครงการมีการจัดการที่ดี โดยมีการวางระบบดักน้ำเสีย แยกน้ำเสียจากน้ำใส ผันไป พื้นที่เกษตรกรรม สร้างสวนน้ำผสมสวนเกษตรเพื่อบำบัดน้ำเสียวิธีธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว-เรียนรู้ เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และคงวิถีชีวิตชุมชนเดิมไว้ นำส่วนที่รกร้างมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื้นที่ สร้างลานกิจกรรมทางเดินเรียบลำห้วย สะพานเชื่อมระหว่างชุมชน จุดต่อชุมชนและคนนอกชุมชนโครงการมีการจัดการที่ดี โดยมีการวางระบบดักน้ำเสีย แยกน้ำเสียจากน้ำใส ผันไป พื้นที่เกษตรกรรม สร้างสวนน้ำผสมสวนเกษตรเพื่อบำบัดน้ำเสียวิธีธรรมชาติ มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว-เรียนรู้ เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และคงวิถีชีวิตชุมชนเดิมไว้ นำส่วนที่รกร้างมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื้นที่ สร้างลานกิจกรรมทางเดินเรียบลำห้วย สะพานเชื่อมระหว่างชุมชน จุดต่อชุมชนและคนนอกชุมชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ชุมชนมีระบบจัดการน้ำเสียที่ดี
  • ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันสะดวกในการเดินทางติดต่อสื่อสาร

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างสูงของเมืองอุดรธานี ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากบ้านเรือน ตลาดสด สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ที่กระจายตัวกันอยู่ในเขตเทศบาล น้ำเสียจากแหล่งกำเนิด จะระบายลงสู่ลำห้วยหมากแข้งและห้วยมั่ง ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในลำห้วยเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้เลย และลำห้วยบางช่วงตื้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือนอีกทั้ง ยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมฝั่งลำน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทยที่เหมาะสม จากปัญหาดังกล่าวเทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมมือ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการฟื้นชีวิตลำห้วย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และการฟื้นฟูลำห้วยหมากแข้งและลำห้วยมั่ง ให้สวยงามและบำบัดน้ำในลำห้วยให้สะอาด วางระบบการกำจัดน้ำเสียไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนธรรมชาติให้แก่ผู้อาศัยให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รูปภาพกิจกรรม