วิธีการปฏิบัติ

  1. วางแผนมาตรการจัดการขยะแบบครบวงจร
  2. การจัดการขยะในชุมชนประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้เหลือปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดน้อยที่สุด โดยมีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • ขยะแลกไข่ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากระบบได้ถึง ร้อยละ 30 สามารถใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ที่มีมากถึงร้อยละ 60 ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้เป็นอาหารสัตว์ และใช้เป็นอาหารสำหรับไส้เดือนดิน ได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพใช้กับสวนผักของชุมชน
  • ขยะทั่วไปที่เหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ อาทิ นำถุงพลาสติกมาทำถุงเพาะกล้าไม้ นำกล่องโฟมมาใช้ผสมปูนทำบล็อกคอนกรีต และขยะพิษที่เหลือ เพียงร้อยละ 0.3 ถูกนำไปกำจัดโดยเทศบาลฯ

      3.  ร่วมลดโลกร้อน ด้วยเกษตรเมือง

      4.  ชุมชนโนนอุทุมพรได้ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าจาก                    เจ้าของที่ดินในชุมชน เพื่อจัดทำเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ และ            เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวชุมชน ตลอด              จนหน่วยงานและชุมชนอื่นๆ โดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมใน              การปลูก ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ผลิตได้ และ              สำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่ว่าง สามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้มา                      ประยุกต์เป็นกระถามการปลูกผัก โดยจัดวางไว้หน้าบ้านอย่าง                  สวยงาม นอกจากนี้ชุมชนยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น                    เทศบาลนครอุดรธานี บริษัทยูดีทาวน์ และโรงเรียนเทศบาล ร่วม            กันปลูกต้นไม้ในวาระต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 650 ต้น

                  5.  อสม.น้อยร่วมใจลดใช้พลังงาน การดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่ม                           เยาวชน อสม.น้อย เป็นแกนนำหลักในการให้ความรู้เรื่องการ                             ประหยัดพลังงานทางเสียงตามสายของชุมชน นอกจากนี้กลุ่ม                           อสม.น้อยยังได้ดำเนินกิจกรรมประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือนของตัว                       เอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านลง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการที่เทศบาลได้มีการจัดการแต่ละกิจกรรมที่ดี มีการรณรงค์ ส่งเสริมแต่ละกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดโครงการพัฒนาที่ยังยืน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่ดี
  • ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเป็นแกนนำให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ชุมชนโนนอุทุมพร เป็น 1 ใน 100 ชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชากรประกอบอาชีพรับราชการ ค้าขาย และรับจ้าง มีคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

รูปภาพกิจกรรม