วิธีการปฏิบัติ

การอบรมในครั้งนี้มีประเด็นหารือประกอบด้วย การดำเนินกิจกรรมโครงการที่สัมพันธ์กัน  3  โครงการ  คือ

  1. โครงการชุมชนมีส่วนร่วมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  ปีงบประมาณ  2556
  2. โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 หรือเรียกว่า  โครงการเทศบาลชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการขยะ
  • ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนที่จะช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตลอดจนเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษต่างๆ เพื่อให้เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

รูปภาพกิจกรรม