วิธีการปฏิบัติ

         เทศบาลตำบลงิม  ได้มีการปรับปรุงบริเวณสำนักงานเทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวในบริเวณสำนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จึงได้ดำเนินการตกแต่งพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ โดยมีการปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ทำสวนสัตว์จำลอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สระน้ำอนุรักษ์พันธุ์ปลา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกาย ถือเป็นการให้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เป็นที่จัดบริการสาธารณะสำหรับประชาชนทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากเทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
  • เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม