วิธีการปฏิบัติ

  1. เทศบาลตาบลงิมจัดให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะและสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่การรณรงค์ภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา
  2. ดสรรบ่อขยะ เพื่อจัดทำเป็นบ่อหมักชีวภาพให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการลดขยะ ขยะที่จะทิ้งลงถังขยะ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีธนาคารขยะในโรงเรียน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เกิดจากการวางแผนบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลในการจัดและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่ลดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างมูลค่าให้กับขยะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้
  • เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายขยะรีไซเคิล
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม